Categorieën

Algemene Voorwaarden

   
Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

 

Tot standkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Wij streven ernaar bestellingen, na ontvangst van betaling, binnen twee werkdagen te verzenden. Indien we hier niet aan kunnen voldoen door omstandigheden (product niet voorradig, etc) nemen wij uiteraard direct contact met u op (uiterlijk binnen 2 werkdagen).

 

Levering
Alle producten op deze webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad; als dat niet zo is geven wij bij het artikel een indicatie van de levertijd aan. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na.

 

Nalevering
Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
Afleveradres
Als afleveradres hanteren wij het adres dat u via de site als verzendadres heeft opgegeven. Dit adres wordt bevestigd via de 'Orderbevestigings email' die u nadat u uw bestelling heeft afgerond wordt toegestuurd.  
   
Retourneren van producten

Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Wanneer de bestelde produkten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd produkt besteld, dan kunt u de produkten binnen 14 werkdagen gefrankeerd retour sturen.
Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug. Het BirdyBed kan om hygienische reden alleen geretourneerd worden in orginele, niet geopende verpakking.

Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van

  • een kopie van de Orderbevestiging die u via email heeft ontvangen
  • uw bank of gironummer
  • reden van retour (teruggave, defect)

 

Retouradres:
Parrotbunch.com

Anselmusstraat 41

3641 AM Mijdrecht

 

Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag van het product (exclusief de door ons berekende verzendkosten) binnen 30 dagen retour op uw bankrekening. Retourkosten worden niet geretourneerd. 

 

Klachten over levering of produkten
Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat een artikel defect raakt of dat u buiten uw schuld een verkeerd produkt ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen via ons emailadres: sales@parrotbunch.com . Wij bieden u dan meestal direkt een oplossing op maat, zodat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de door ons gemaakte fout. Ook bespreken wij dan met u de vergoeding van eventueel door u te maken retourkosten.
Heeft u een artikel wat defect is geraakt dan kunt u het produkt zo kompleet mogelijk aan ons retourneren. Deze zending dient altijd voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dient u een uitgebreide omschrijving te geven van uw klacht alsmede de toedracht hierrvan en dient u een kopie van de faktuur bij te voegen. Na ontvangst van uw zending zullen wij dit binnen 48 uur per email aan u bevestigen. Daarna zullen wij zo snel mogelijk doch binnen 14 dagen per email reageren op uw garantieclaim. In het geval van garantietoekenning zullen wij de door u gemaakte retourkosten op basis van de actuele tarieven van TNT post aan u vergoeden.

 

 Betaling

1. U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer.

gironummer: 5011504 tnv J.C. van Brederode
- bank: ING
- IBAN: NL82INGB0005011504 (voor klanten buiten Nederland)
- BIC/SWIFT: INGBNL2A (voor klanten buiten Nederland)

let op! Indien u de IBAN en BIC code niet doorgeeft aan uw bank worden er extra kosten berekend. In sommige gevallen wordt de helft van deze kosten aan ons berekend. Wij zijn helaas genoodzaakt dit aan u door te belasten.

2. U betaalt online met PayPal.

3. In combinatie met gedragsconsult. U bestelt de producten via de site en deze worden dan bij u thuis geleverd in combinatie met een gemaakte afspraak voor een gedragsconsult. U betaalt geen verzendkosten.

 
Productinformatie
In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft. 
 
Bezorgen buiten Nederland
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten. U kunt uw bestelling plaatsen via onze online shop. De verzendkosten zijn afhankelijk van de door u bestelde producten.

Betalen vanuit het buitenland
Dit kan uitsluitend middels vooruitbetaling of met PayPal. Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas niet mogelijk.

 

Aansprakelijkheid 
Parrotbunch aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

 

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (sales@parrotbunch.com) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Overmacht 
Parrotbunch heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Parrotbunch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Parrotbunch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Winkelmand Afrekenen